NOTEIKUMI

1.    VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.    Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA  “Foto un video tehnikas noma”, Reģ. Nr.; 40203406209 Juridiskā adrese; Rīga, Indrānu iela 4 - 1, LV-1012 (turpmāk – “mēs” vai “Photorent” vai “Iznomātājs”), kā arī mūsu tīmekļa vietnē preču nomu noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām (“Nomnieks”), kuras iegādājas preces (“Preces”) mūsu tīmekļa vietnes mājaslapas adresē www.Photorent.lv.

1.2.    Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Iznomātāju un Nomnieku par Preču nomu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas mūsu tīmekļa vietnē lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Nomniekam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma veikšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

1.3.   Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus, lai Nomnieks būtu pārliecināts, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem pasūtūjums tiks veikts konkrētajā gadījumā. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2023. gadā 1. janvārī.

1.4.    Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Iznomātāju un Nomnieku tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā. 

2.    PRECES

2.1.    Mūsu tīmekļa vietnē sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Iznomātājs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Iznomātājs nevar garantēt, ka Nomnieka ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Nomnieks saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Tāpat mūsu tīmekļa vietnē uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas nav iekļautas iznomātās Preces komplektā. Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst mūsu tīmekļa vietnē sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam. 

2.2.    Preču attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Preču attēli mūsu mājaslapā www.photorent.lv nevar būt izmantoti kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst mūsu servisa sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.

2.3    Iznomātājam ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo skaitu konkrētai Precei vienā pasūtījumā.

3.    PREČU CENA

3.1.    Preču cenas atbilst norādītajām mūsu majaslapā (www.photorent.lv). Iznomātājs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Nomnieks iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. 

3.2.    Preču cenas var mainīties, taču šādas izmaiņas neietekmēs jau noslēgtos Līgumus.

3.3.    Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur nodoklis tiek piemērots) tādā apmērā, kāds ir noteikts konkrētajā laikā Latvijas Republikā. 

4.    APMAKSA

4.1.   Fototehnikas izsniegšana notiek tikai pēc rēķinu apmaksas. Par Precēm Nomnieks var norēķināties:

a)    ar bankas karti, preču saņemšanās brīdī;

b)    ar bankas pārskaitījumu uz Iznomātāja kontu.

4.2.    Juridiskām personām ieteicams rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums tiks ātrāk apstiprināts, un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde. 

5.    PIEGĀDE UN PIEGĀDES IZDEVUMI

5.1. Nomniekam ir iespēja izvēlēties iznomāto Preču piegādes veidu pasūtījuma noformešanas brīdī pasūtījuma formā (kolonnā “Komentārs vai jautājums"). Piegādes iespēja tiek noteikta pēc pasūtījuma veikšanas. Nomnieks tiks informēts pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru, vai piegāde ir vai nav iespējama. 

5.2. Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas individuāli un ir atkarīgas no pasūtīto preču skaita, kā arī no piegādes adresi. Piegādes izmaksas sākas no 15.00€ (piecpadsmit eiro). 

5.3. Nomniekam izvēloties, Preces piegādā transporta uzņēmums uz Nomnieka rēķina. Atsevišķos Iznomātāja norādītajos gadījumos, Preces tiek piegādātas uz Iznomātāja rēķina.

6.    NOMNIEKA PIENĀKUMI

6.1.    Nomnieks apņemas pasūtījuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Nomniekam ir pienākums nekavējoties to atjaunot un informēt Iznomātāju.

6.2.    Nomnieks apņemas godīgi un pareizi izmantot mūsu servisu un iznomāto tehniku (Preces), nekaitēt tās darbam vai stabilai darbībai. Ja Nomnieks neievēro šo saistību, Iznomātājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Nomnieka iespēju izmantot mūsu pakalpojumus, un šajā gadījumā Iznomātājs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Nomnieka zaudējumiem.

6.3.    Nomniekam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm.

6.4.    Neskatoties uz pienākumiem, kas minēti citos Noteikumu punktos, Nomnieks apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Nomnieks pasūtīja.

6.5.    Nomniekam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

7.    IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI

7.1.     Iznomātājs apņemas:

a)    veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Nomnieks varētu pienācīgi izmantot mūsu mājaslapas sniegtos pakalpojumus;

b)    cienīt Nomnieka privātumu, apstrādāt Nomnieka personas datus tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7.2.    Iznomātājs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

8.    ATBILDĪBA

8.1.    Nomnieks atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot mūsu mājaslapu, tajā skaitā, par pasūtījuma formā sniegto datu pareizību. Nomnieks uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

8.2.     Iznomātājs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Nomnieks, neņemot vērā  Iznomātāja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

9.    NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

9.1.    Mūsu tīmekļa vietnē Preces drīkst iegādāties Nomnieki:

a)    fiziskās personas, kas sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;

b)    juridiskās personas.

9.2.   Nomnieks, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka viņam/viņai ir tiesības iznomāt Preces mūsu mājaslapā www.photorent.lv.

9.3.    Līgums starp Nomnieku un Iznomātāju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Nomnieks, mūsu tīmekļa vietnē ir pievienojis Preces grozā, norādījis Nomnieka vārdu un uzvārdu (latīņu burtiem), tālruņa numuru, e-pasta adresi, ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un nospiež taustiņu “Noformēt Pasutījumu”

9.4. Iznomātājam ir tiesības sazināties ar Nomnieku, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

9.5.  Pēc noklusējuma drošibas naudas, jeb ķiļa tiek atcelti, bet Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka depozītu līdz 40% no preces vērtības.

9.6.  Kad Nomnieks iesniedz pasūtījumu  - tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma pieprasījumu.

9.7.    Sagatavojot pasūtījumu, Iznomātājs nosūta Nomniekam e-pastu un/vai īsziņu, ar kuru informē, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai mūsu birojā (vai Nomnieka noteiktajā vietā, atkarībā no tā, kāds Preču piegādes veids tika izvēlēts).

9.8.    Slēdzot Līgumu, Nomnieks piekrīt, ka noformešana brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks faktūrrēķins ar informāciju.

9.9.    Gadījumā, ja Iznomātājam nav iespējas iznomāt Preci, piemēram, ja Prece nav pieejama vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar mūsu tīmekļa vietnē norādīto cenu, Iznomātājs pēc iespējas ātrāk informē par to Nomnieku, sūtot e-pastu vai ar cita saziņas līdzekļa (pa telefonu vai sūtot īsziņu) palīdzību, un pasūtījums tiek atcelts. Gadījumā, ja Nomnieks jau ir samaksājis par Preci, Iznomātājs atmaksās samaksāto summu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

10.    TIESĪBAS GROZĪT NOTEIKUMUS

10.1.    Iznomātājam ir tiesības mainīt šos Noteikumus. Ikreiz, kad Prece tiek pasūtīta, Līguma noslēgšanai starp Iznomātāju un Nomnieku tiek piemērota tajā brīdī spēkā esošā Noteikumu redakcija. Noteikumu versija, kas pastāvēja Nomnieka pasūtījuma veikšanas brīdī un tika nosūtīta Nomniekam kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu, ir spēkā pasūtījumiem, kas veikti un nav pabeigti pirms jauno Noteikumu stāšanās spēkā.

10.2.    Katru reizi, grozot Noteikumus, Iznomātājs informēs Nomnieku un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.3. punktā.

Videonovērošanas privātuma politika

Foto un video tehnikas noma SIA ēkas un telpu videonovērošanas privātuma politika.

1. Pārzinis – Foto un video tehnikas noma SIA  (reģ. Nr. 40203406209), juridiskā adrese: Indrānu iela 4 - 1, Rīga, LV-1012, tālruņa Nr.: +37127099664,
e-pasta adrese: [email protected]

Ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e‑pasta adresi: [email protected]

2. Pārziņa videonovērošanas veikšanas adrese: Foto un video tehnikas nomas SIA biroja telpas Brīvības iela 137b, Rīga, LV-1012,

3. Videonovērošanas veikšanas laiks – Pārziņa telpu un ēkas ārējā perimetra videonovērošana tiek veikta, kad kameru sensori konstatē kustības jebkurā diennakts stundā katru dienu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no plkst. 00:00 līdz plkst. 24:00.

3. Personas datu apstrādes mērķis, veicot videonovērošanu – nesankcionētas piekļuves Pārziņa telpām ierobežošana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar Pārziņa īpašuma un tā rīcībā esošo datu aizsardzību, kā arī personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

4. Videonovērošanas tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

5. Datu subjektu kategorijas – personas, kuras apmeklē Pārziņa telpas (t.sk. Pārziņa darbinieki) Pārziņa noteiktajā darba laikā. Personas, kuras apmeklē Pārziņa telpas (t.sk. Pārziņa darbinieki) ārpus Pārziņa noteiktā darba laika (t.sk. brīvdienas un svētku dienas). Personas, kuras atrodas Pārziņa biroja ēkas tuvumā.

6. Apstrādāto datu kategorijas – personu, kuras ir fiksētas Pārziņa videonovērošanas ierakstos, biometriskie dati, kas atklāj indivīda fiziskās pazīmes (sejas digitālās fotogrāfijas). Indivīda ārējās pazīmes (apģērbs) un uzvedības pazīmes, kas ļauj identificēt konkrētas personas atrašanos Pārziņa telpās un/vai Pārziņa biroja ēkas tuvumā noteiktā laika posmā.

7. Apstrādāto datu saņēmēju kategorijas, kuriem dati ir vai tiks izpausti – pēc pieprasījuma datu subjekts par sevi, Pārziņa atbildīgie darbinieki, tiesībaizsardzības iestādes.

8. Jautājumus par Pārziņa veikto personas datu apstrādi aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected]
Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Biroja veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

KONTAKTI

Sazināšanās ar mums:

Lūdzam sazināties ar mums saistībā ar jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem attiecībā uz šiem Noteikumiem un Privātuma Politiku, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 27099664 vai +371 27073446

Adrese:

Brīvības iela 137b - 2.stāvs, 203. kab., Latvija, Rīga, LV-1012

Uzdot savus jautājumus!